Общи условия
 » 
Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА WWW.ZONA-ZDRAVE.COM

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп” информационни услуги и ресурси посредством уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM („Общите условия”) и урежда отношенията между Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп” и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. WWW.ZONA-ZDRAVE.COM/ Уебсайтът WWW.ZONA-ZDRAVE.COM (http://WWW.ZONA-ZDRAVE.COM) е уебсайт, собственост на Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп”, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.3. Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп”  е еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „Ливея“ ЕООД, ЕИК 103903393, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Славянска” 12, тел: 052609178; 052605430; e-mail: office@liveabg.com, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.

1.4. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM информационни услуги и ресурси.

1.9. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.10. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп” чрез Уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Услугите на Уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM се предоставят без да е необходима предварителна регистрация.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM.

3.2. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и за ползване на информационните услуги и ресурси, предоставяни чрез уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM (http://vlastta.com), собственост на Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп”.

3.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес http://WWW.ZONA-ZDRAVE.COM по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM, включително с отварянето на Интернет страница от уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

4.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т.3.3.

4.2. Договорът се сключва на български език.

4.3. Договорът има действие до преустановяване на ползването на услугите на уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM;

V. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

5.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп”. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

5.2. При извършване на промени в Общите условия, Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп” довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM. Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп” предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп” услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.

6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп”.

6.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп”  услуги:
а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б. да уведомява незабавно Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп” за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в. при констатиране на повредени файлове своевременно да уведоми Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп” за отстраняването им;
г. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up"-ове, "blind links" и други подобни).

6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп” услуги.

6.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта. Достъп до мултимедийно потребителско съдържание (аудио и видео записи/файлове) може да бъде осъществявано единствено чрез стрийминг (streaming) - предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от Уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM до крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, даващо възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено да гледа и слуша аудио и видео записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (даунлоуд), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване.

6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява потребителско съдържание за каквито и да било търговски цели.

6.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, посредством функцията „Сложи в твоя сайт”, предоставена от Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп”  да инкорпорира Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM, в свои лични уебсайтове, с нетърговски цели. При използване на тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обозначава на видимо място, че източникът на съдържанието е Уебсайтът WWW.ZONA-ZDRAVE.COM, както и да поставя линк към Уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM. При използване на тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да внася каквито и да е изменения в Потребителското съдържание, както и не може да използва функцията „Сложи в твоя сайт” за търговски цели, включително за продажба на реклама, насочена изключително към определено Потребителско съдържание.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ “ЛИВЕА МЕДИА ГРУП”

7.1. Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп” се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

7.2. Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп” няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп” няма задължението да извършва наблюдение на информацията, направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.

7.3. Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп” има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп”  или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп”. Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп”  не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта WWW.ZONA-ZDRAVE.COM, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.

7.4. Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп”  има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. С оглед избягването на всякакво съмнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява с използването и възпроизвеждането на предоставеното от него Потребителско съдържание от други ПОТРЕБИТЕЛИ на техни лични уебсайтове, при използване на функцията „Сложи в твоя сайт”, предоставена от ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ “ЛИВЕА МЕДИА ГРУП”  , включително да предлагат достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

8.2. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на Информационна агенция “Ливеa Медиа Груп”, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на случаите на възпроизвеждането му при използване на функцията „Сложи в твоя сайт”.

8.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп” на Уебсайта  WWW.ZONA-ZDRAVE.COM с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия, включително ограничаващи начините на ползване или копирането на Потребителско съдържание.

8.4. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Информационна агенция “Ливеа Медиа Груп” или цитирания източник и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
Здраве от природата Виж всички
Красота и козметика Виж всички
Хранене и спорт Виж всички